Ansökan JobbGarant Inkomstförsäkring

 

För att kunna anslutas till försäkringen måste följande krav uppfyllas;
 ansökande är folkbokförd och bosatt i Sverige,
 ansökande har fyllt 18 år men inte 60 år,
 ansökande får lön från sin anställning eller, om ansökande arbetar som ägare/delägare i Fåmansaktiebolag, att 
arbetsinsatsen berättigar ansökande till lön,
 ansökandes anställningsavtal gäller för minst 80 timmars arbete i månaden under minst tolv (12) månader eller,
om ansökande är Anställd som ägare/delägare i Fåmansaktiebolag, ansökande arbetar heltid i Fåmansaktiebolaget,
 ansökande är medlem i svensk A-kassa alternativt annan nordisk A-kassa som samarbetar med den svenska A-kassan genom överföring av ärendet i händelse av anmälan om arbetslöshet,
 ansökande inte har fått ett personligt varsel eller genom din ställning borde känt till kommande varsel eller
arbetslöshet som kan medföra arbetslöshet.

 Försäkringen kan tecknas upp tills ansökande fyllt 60 år och och behållas t.o.m försäkringsperioden när den försäkrade fyller 65 år.
 För att omfattas av försäkringen krävs att den inkomst som anmälts är högre än A-kassans
inkomsttak enligt Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Inkomstförsäkringen kompletterar a-kassans ersättning så att den totala ersättningen ska kunna uppgå till 80% av den tidigare nettolönen beräknat utifrån skattetabell 30 kolumn 5. Vid en bruttomånadslön på exempelvis 30 000 kr, 40 000 kr, 60 000 kr respektive 80 000 kr så ser ersättningen från a-kassa respektive inkomstförsäkringen ut enligt nedan.

Bruttolön 30 000 kr/mån
Tid i arbetslöshet A-kassa ersättning Inkomstförsäkring ersättning Total ersättning
Dag 1-100 17 244 kr/mån* 0 kr/mån 17 244 kr/mån
Dag 101-200 15 904 kr/mån* 1 340 kr/mån 17 244 kr/mån
Dag 201-264 15 234 kr/mån* 0 kr/mån 15 234 kr/mån

*Tillfälligt höjt ersättningstak i A-kassan pga Covid-19

Bruttolön 40 000 kr/mån
Tid i arbetslöshet A-kassa ersättning Inkomstförsäkring ersättning Total ersättning
Dag 1-100 18 852 kr/mån* 3 780 kr/mån 22 632 kr/mån
Dag 101-200 15 904 kr/mån* 6 728 kr/mån 22 632 kr/mån
Dag 201-264 15 904 kr/mån* 4 020 kr/mån 19 924 kr/mån

*Tillfälligt höjt ersättningstak i A-kassan pga Covid-19

Bruttolön 60 000 kr/mån
Tid i arbetslöshet A-kassa ersättning Inkomstförsäkring ersättning Total ersättning
Dag 1-100 18 852 kr/mån* 14 100 kr/mån 32 952 kr/mån
Dag 101-200 15 904 kr/mån* 17 048 kr/mån 32 952 kr/mån
Dag 201-264 15 904 kr/mån* 13 728 kr/mån 29 632 kr/mån

*Tillfälligt höjt ersättningstak i A-kassan pga Covid-19

Bruttolön 80 000 kr/mån
Tid i arbetslöshet A-kassa ersättning Inkomstförsäkring ersättning Total ersättning
Dag 1-100 18 852 kr/mån* 22 100 kr/mån 40 952 kr/mån
Dag 101-200 15 904 kr/mån* 25 048 kr/mån 40 952 kr/mån
Dag 201-264 15 904 kr/mån* 21 048 kr/mån 36 952 kr/mån

*Tillfälligt höjt ersättningstak i A-kassan pga Covid-19

Försäkringen lämnar ej ersättning för varsel eller uppsägning som sker inom kvalifikationstiden.

 12 månaders kvalifikationstid gäller för försäkrad månadslön upp till 80 000 kr

 18 månaders kvalifikationstid gäller för försäkrad månadslön som överstiger 80 000 kr

 6 månaders kvalifikationstid gäller för ökningar av försäkrad månadslön som överstiger 10%

 Vid byte från annan inkomstförsäkring till JobbGarant Inkomstförsäkring kan tidigare upparbetad kvalifikationstid tillgodoräknas. För att möjliggöra detta krävs att inget tidsglapp finns mellan de två försäkringarna samt intygande från den tidigare leverantören där försäkringens start- och slutdatum framgår samt försäkringen omfattning avseende ersättningslängd och försäkrad månadslön. Om kvalifikationstid tillgodoräknats och skada sker inom den tid som ordinarie kvalifikations avser så gäller de sämre villkoren av de två försäkringarna, avseende ersättningslängd och ersättningsbelopp.

Vad ingår i försäkringen?

 I inkomstförsäkringen ingår ett maximalt försäkringsbeloppet på 80 % av den försäkrades nettoinkomst, beräknat med skattetabell 30 kolumn 5 samt avdrag från A-kassans ersättning. Man kan försäkra en månatlig bruttolön upp till 100 000 kr. Genomsnittlig inkomst fastställs av A-kassan om den försäkrade blir ofrivilligt arbetslös. 

 I biträdesförsäkringen ingår sakkunnig hjälp inom arbetsrätt (rådgivning tre (3) timmar samt annan sakkunnig hjälp upptill 300 000 kr), för att täcka en skälig kostnad om din arbetsgivare sagt upp, varslat eller omplacerat den försäkrade utan MBL-förankring. 

Vad ingår inte i försäkringen?

 Deltidsarbetslöshet.
 Uppsägning eller varsel som var känd eller som den försäkrade borde ha känt till vid försäkringens beviljande.
 Arbetslöshet, varsel eller besked om uppsägning som inträffar eller lämnas under kvalificering eller återkvalificeringen.
 Konkurs eller likvidation som var känd eller som den försäkrade borde ha känt till vid försäkringens beviljande.
 Provanställning som avslutats i förtid eller som inte övergått i tillsvidareanställning.
 Arbetslöshet när den försäkrade inte får inkomstrelaterad ersättning från A-kassan.
 Arbetslöshet när den försäkrade inte är medlem i A-kassan.
 Arbetslöshet när den försäkrade inte är anmäld som arbetssökande till arbetsförmedling.
 Arbetslöshet på grund av egen uppsägning eller avsked på grund av misskötsel i arbetet.
 Arbetslöshet på grund av naturlig avgång.
 Kostnad för eget arbete, förlorad inkomst, resor uppehälle eller andra kostnader.
 Tvist som inte härrör till följd av att den försäkrade sagts upp, varslats eller blivit omplacerad.

Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?

 Du kan inte ansluta dig till försäkringen om du har fyllt 60 år.
 Försäkringen gäller t.o.m. den månad du fyller 65 år. 
 Försäkringsersättning betalas ut under 3, 6 eller 12 månader, beroende på vald försäkring.
 Maximalt försäkrad månadslön är 100 000 kr.

Var gäller försäkringen?

 Den gäller för försäkrad som är folkbokförd och bosatt i Sverige.

Vilka är den försäkrades skyldigheter?

 Vara medlem i svensk a-kassa
 Att den försäkrade har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter som ligger till grund för försäkringen vid tecknandet och även när förändringar sker löpande.
 Den försäkrade har en skyldighet att medverka vid skaderegleringen så som att skicka in intyg från senaste arbetsgivaren, intyg från A-kassan, intyg från tidigare inkomstförsäkring och övriga handlingar som är av betydelse för ärendet. 

När och hur betalas försäkringen?

 Försäkringspremien debiteras månadsvis i förskott via autogiro eller faktura (+35 kr).

När börjar och slutar försäkringen gälla?

 Försäkringsperioden är en (1) månad och börjar när den försäkrade har anslutit dig till försäkringen.
 Försäkringen upphör vid premieperiodens slut (månadsslut) efter det att den försäkrade fyllt 65 år.

Hur kan man säga upp avtalet?

 Försäkringen kan när som helst sägas upp skriftligen av den försäkrade och upphör då omedelbart i samband utgången av innevarande premieperiod.

ALLMÄNT
Vad är JobbGarant?
Svar: JobbGarant Inkomstförsäkring är ett koncept från Svenska Försäkringskoncept AB. Svenska Försäkringskoncept AB är dotterbolag till Tydliga AB.

Är det någon bindningstid?
Svar: Nej. Försäkringen löper månadsvis tillsvidare.

Är det någon uppsägningstid?
Svar: Försäkringen kan närsomhelst sägas upp och annulleras då i samband med nästkommande premieperiod.

Vilka betalningsalternativ erbjuds?
Svar: Autogiro och fakturabetalning månadsvis. Vid fakturabetalning tas en avgift på 35 kr/mån.

INKOMSTFÖRSÄKRING
Vad menas med kvalifikationstid?
Svar: Kvalifikationstid är ett av grundkraven den försäkrade måste uppfylla för att få ersättning från inkomstförsäkringen. Det är den tid den försäkrade måste ha haft försäkringen för att hen ska vara berättigad till att få ersättning.

Hur lång är kvalifikationstiden för inkomstförsäkringen?
Svar: Den är 12 månader för försäkrad månadslön upp till 80 000 kr. För försäkrad månadslön över 80 000 kr så gäller 18 månaders kvalifikationstid.

Varför behövs kvalifikationstid i försäkringen?
Svar: Som i alla försäkringar behöver många bidra med premier för att få en bra, stabil och prisvärd produkt. Kortare kvalifikationstid skulle betyda högre premie eller lägre ersättning.

Vad är karens?
Svar: Om du blir arbetslös, kan du få ersättning från inkomstförsäkringen från och den första dagen som du fått ersättning från A-kassan enligt gällande karenstid.

Vad tjänar den försäkrade på inkomstförsäkringen?
Svar: Vänligen se "Räkneexempel ersättning" ovan.

Hur länge betalas ersättningen ut?
Svar: I JobbGarant Small betalas ersättning ut under de första 66 arbetslösa dagarna (tre månader). I JobbGarant Medium betalas ersättningen ut under de första 132 arbetslösa dagarna. Räknat på samma sätt som för a-kassan, med 22 ersättningsdagar per månad, innebär det att du kan få ersättning i sex månader. Om du har tecknat JobbGarant Large får du ersättning i ytterligare 132 dagar, det vill säga totalt 264 dagar (12 månader). Ersättning betalas ut efter karenstid enligt a-kassans regler.

Kan den försäkrade få ersättning vid egen uppsägning?
Svar: Nej försäkringen omfattar enbart ofrivillig arbetslöshet.

Hur gör man en skadeanmälan avseende JobbGarant Inkomstförsäkring?
Svar: Anmälan om inträffad ofrivillig arbetslöshet skall snarast möjligt göras till JobbGarant, Box 7096, 103 87 Stockholm, dock senast 180 dagar efter den ofrivilliga arbetslöshetens inträffande. Om anmälan görs senare kan det påverka rätten till ersättning. Anmälan till inkomstförsäkringen sker inte med automatik i samband med att man anmäler sig till arbetsförmedlingen och a-kassan.

BITRÄDESHJÄLP
Vad innebär Biträdeshjälp vid arbetstvist?
Svar: En försäkring som kan ersätta kostnader för biträde vid arbetstvister rörande uppsägning eller omplacering.

Men ingår inte Rättsskydd i hemförsäkringen?
Svar: Det ingår Rättsskydd i hemförsäkringen, men den täcker inte tvister i samband med uppsägning eller omplacering. 

Vad omfattar försäkringen?
Svar: Försäkringen gäller vid arbetstvister som uppstått vid uppsägning/varsel, omplacering och MBL-frågor. Försäkringen gäller inte vid tvister som berör löne- och ersättningsfrågor för arbetstagare. Den försäkrade har rätt till 3 timmars rådgivning av arbetsrättsjurist vid tvist som kan omfattas av försäkringen. Försäkringen ersätter därutöver kostnader för ombud, utredning och rättegång med högst 300 000 kr/tvist. Flera tvister som grundar sig på samma händelse räknas som en tvist. Självrisken är 20% av kostnaden.

När gäller försäkringen?
Svar: Den försäkrade ansluts till försäkringen direkt vid tecknandet av JobbGarant Medium eller Large, enligt försäkringsbevis, under förutsättning att premien är betald senast på förfallodagen. Försäkringen gäller endast för tvister där den försäkrade fått besked/kännedom om uppsägning/varsel eller omplacering efter det att den försäkrade varit kund med JobbGarant Medium eller Large i minst den tid som motsvarar kvalifikationstid.

Hur anmäls skadan?
Svar: Vid tvist som medför att den försäkrade har möjlighet att få ersättning ur försäkringen ska den försäkrade snarast anmäla skadehändelsen till JobbGarant c/o Svenska Försäkringskoncept AB, 010 – 330 30 80, Box 7096, 103 87 Stockholm.

1672.jglogo.163x.png

Administratör och förmedlare av denna försäkring är:

1681.SvF_logotyp_RGB-01-01-571x56-e1554197966649.163x.png

Frågor? kontakta kundservice på kundservice@jobbgarant.se